Juridische zaken

ALGEMENE VOORWAARDEN

BoekMij.nu – Opgesteld te Ter Apel per juni 2020

Artikel 1. Definities 1.

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtgever: de wederpartij van BoekMij.nu.
  2. Artiest: De podiumacts welke aangesloten zijn bij BoekMij.nu
  3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen opdrachtgever en BoekMij.nu.


Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door BoekMij.nu gesloten overeenkomsten en verrichtte diensten en alle overige door BoekMij.nu verrichtte handelingen in het verleden, heden en de toekomst tot aan wijziging van de algemene voorwaarden.
  2. Door ondertekening van een overeenkomst met BoekMij.nu verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van BoekMij.nu en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
  3. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
  4. Toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
  5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen BoekMij.nu en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. BoekMij.nu zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. De opdrachtgever en/of artiest draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BoekMij.nu aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever en/of artiest redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BoekMij.nu worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BoekMij.nu zijn verstrekt, heeft BoekMij.nu het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever en/of artiest in rekening te brengen.
 3. De artiest is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BoekMij.nu is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor haar kenbaar behoorde te zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BoekMij.nu de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. BoekMij.nu is niet aansprakelijk voor de kwaliteit van de door de opdrachtgever aangeleverde eigen media.


Artikel 4. Prijzen, facturatie en betalingen 

 1. In geval van een overeenkomst waarin sprake is van door opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat BoekMij.nu g gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving op een termijn van tenminste 1 week de geldende prijzen en tarieven aan te passen.
 2. Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor BoekMij.nu van toepassing zijnde wet- en regelgeving.
 3. Betaling van het factuurbedrag geschiedt voorafgaand aan de boeking, op de door BoekMij.nu aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
 5. De persoon die de offerte bevestigd is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte bevestigd heeft.
 6. Indien opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet binnen de overeengekomen termijn
  betaalt, zal de boeking worden geannuleerd. Hiervoor kan BoekMij.nu annuleringskosten in rekening brengen tot een hoogte van 75% van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag.
 7. De opdrachtgever kan nimmer BoekMij.nu aansprakelijk stellen voor schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet verschijnen van de artiest, hetzij vanwege niet nagekomen betalingsverplichtingen van de opdrachtgever, hetzij vanwege persoonlijke redenen van de artiest.
 8. Indien een artiest wegens overmacht niet kan komen op de afgesproken datum zal er met de opdrachtgever een passende oplossing worden gezocht. Indien van toepassing zal maximaal 100% van de gage van de artiest worden teruggestort naar de opdrachtgever.
 9. De opdrachtgever is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de Buma/Stemra licentiekosten. BoekMij.nu is nimmer aansprakelijk voor deze kosten.
 10. De opdrachtgever en artiest is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voeren van een correcte administratie. BoekMij.nu zal nimmer aansprakelijk zijn voor kosten die voortvloeien uit een niet correcte boekhouding van de opdrachtgever en/of de artiest.
 11. De artiest is na het bevestigen van een boeking verplicht om op de gestelde tijd en datum op de afgesproken locatie te zijn en zich representatief te gedragen. Ook een goede voorbereiding wordt ge-eist. Bij het niet nakomen van 1 van deze bepalingen zal de uitbetaling van de gage niet plaatsvinden.


Artikel 5. Intellectuele eigendom

 1. BoekMij.nu behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. De opdrachtgevers vrijwaren BoekMij.nu volledig tegen aanspraken van derden voor inbreuk op auteursrechten ten gevolge van door BoekMij.nu ten behoeve van opdrachtgevers te verrichten montages en/of het dupliceren van opnames welke zij hebben aangeleverd. Concepten, ideeën en voorstellen die voor een opdrachtgever worden ontwikkeld vallen onder het auteursrecht en blijven formeel en juridisch in bezit van BoekMij.nu evenals gemaakte foto’s. Op alle BoekMij.nu producties rust het auteursrecht. Een BoekMij.nu productie mag niet verveelvoudigd, gereproduceerd of bewerkt worden zonder toestemming van de maker, BoekMij.nu. Het is mogelijk auteursrechten af te kopen in overeenstemming met BoekMij.nu.
 3. BoekMij.nu behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

4 Al het, door BoekMij.nu, gemaakte ruwe materiaal wordt minimaal 1 jaar bewaard in het archief. Eindproducten worden minimaal 2 jaar bewaard. BoekMij.nu behoudt zich het recht om na deze periodes het materiaal te vernietigen.


Artikel 6. Promotie

 1. De artiest is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de auteursrechten van het aangeleverde materiaal. BoekMij.nu kan eventuele kosten en boetes die door rechthebbenden worden gesommeerd verhalen op de artiest.
 2. nu is gerechtigd om alle boekingen die via haar platform zijn gedaan openbaar kenbaar te maken. Ook besloten evenementen vallen hier onder.

 

 

 


Artikel 7. Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. BoekMij.nu en personen werkzaam in de opdracht ter uitvoering van de overeenkomst, ons personeel daaronder begrepen, kunnen op geen enkele wijze door de opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.
 2. De aansprakelijkheid van BoekMij.nu zal ten allen tijden beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.
 3. BoekMij.nu is niet verantwoordelijk voor de vergunningen en dergelijke die door de opdrachtgever en/of de artiest geregeld dienen te worden.
 4. De artiest dient zich representatief te gedragen voor, tijdens en na een boeking. Tevens dient de artiest geen schade en/of letsel te veroorzaken aan goederen en personeel van de opdrachtgever. Indien dergelijke zaken worden gemeld zal de artiest hier te allen tijde volledig aansprakelijk voor worden gesteld.


Artikel 8. Overmacht

 1. In geval van overmacht is BoekMij.nu gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.
 2. Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.
 3. BoekMij.nu is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een opdrachtgever, locatie, hostingprovider, domeinnaamregistrant, bezorgdiensten, leveranciers of anderen waarop BoekMij.nu geen invloed kan uitoefenen.


Artikel 9. Diverse bepalingen

 1. Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.
 2. Op alle met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 3. BoekMij.nu kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijzigingen op de webpagina: ‘www.BoekMij.nu/av’ Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.
 4. BoekMij.nu heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.


Artikel 10. Privacy bepalingen

Voor informatie over hoe wij om gaan met uw gegevens verwijzen wij u door naar onze privacyverklaring.

 

 

PRIVACY VERKLARING

BoekMij.nu is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens voor haarzelf en haar handelsnamen zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
BoekMij.nu
Heemker Akkerstraat 19
9561KD Ter Apel (postadres)
Tel: 085-1308064
E-mail: info@boekmij.nu

Persoonsgegevens die wij verwerken

BoekMij.nu verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@boekmij.nu, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

BoekMij.nu verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Om goederen en diensten bij je af te leveren
– BoekMij.nu analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– BoekMij.nu verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming

BoekMij.nu neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van BoekMij.nu) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

BoekMij.nu bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren je gegevens 7 jaar na verzending laatste factuur. Dit is noodzakelijk om te voldoen aan onze belastingtechnische verplichtingen en om jouw producten & diensten zo goed mogelijk te leveren.

Delen van persoonsgegevens met derden

BoekMij.nu verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. BoekMij.nu blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

BoekMij.nu gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BoekMij.nu en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@BoekMij.nu. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. BoekMij.nu wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

BoekMij.nu neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice via info@BoekMij.nu

Wil jij op de hoogte blijven van onze acties?

Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief!
We zullen je niet eindeloos lastig vallen met onze nieuwsbrieven maar enkel iets sturen als we ook echt iets te melden hebben. 

Heemker Akkerstraat 19 (postadres)
9561KD Ter Apel
Nederland
KvK: 78111420

Volg ons op Social Media